O nas

Gabinet Skutecznej Terapii Mowy powstał 10 lat temu. W wyniku wielu korzystnych zmian w 2010 roku przeobraziliśmy się w Śląskie Centrum Pomocy Logopedycznej i Neurologopedycznej. Przez cały ten czas nasza kadra doskonali swój warsztat pracy. Nie do przecenienia jest doświadczenie zdobyte podczas pracy z pacjentami, często z trudnymi przypadłościami i dysfunkcjami mowy o podłożu neurologicznym. Nadrzędnym celem było i jest udzielanie specjalistycznej pomocy pacjentom z uwzględnieniem ich indywidualnych potrzeb. Ustawiczne poszerzanie wiedzy przez naszą kadrę pozwala nam być w nurcie najnowszych zdobyczy wiedzy świata nauki w tej dziedzinie. Pozwala też na wykorzystanie i stosownie niezbędnych narzędzi do wykorzystania tej wiedzy. Wypracowany przez naszych specjalistów i praktykowany sposób diagnozy pacjenta, a następnie dobór właściwej i skutecznej terapii jest tym co odróżnia nasz gabinet spośród innych. Miarą naszych wysiłków i sukcesów jest skuteczność i zadowolenie pacjenta, o czym świadczą nasi pacjenci polecając nas innym pacjentom, co jeszcze bardziej mobilizuje nas do bycia najlepszymi!

Gabinety wyposażone są w specjalistyczne pomoce dydaktyczne, multimedialne, akcesoria oraz dedykowany sprzęt wspomagający terapie logopedyczną i neurologopedyczną.

Miarą naszej terapii jest skuteczność!

Agnieszka Podlasiak-Makowska, Logopeda specjalista Neurologopeda

Logopedia jest moją pasją i wykonywanym zawodem. Ukończyłam specjalizację z Neurologopedii. Jestem członkiem Polskiego Związku Logopedów, Polskiego Towarzystwa Logopedycznego oraz Zespołu Rybnickiego Doskonalenia Logopedów. Przeprowadzam badania i prowadzę terapię w zakresie zaburzeń mowy dzieci i młodzieży jak również osób dorosłych. Doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie zdobywałam w Klinice w Katowicach – Ligocie, w Szpitalu Św. Barbary w Sosnowcu na oddziale neurologii oraz pod okiem takich specjalistów jak: prof. dr hab. Jagoda Cieszyńska, dr M. Bitniok (neurologopeda), dr I. Michalak-Widera (diagnoza, profilaktyka i terapia logopedyczna), dr E. Stecko (wczesna interwencja logopedyczna), dr M. Chęciek (balbutologopeda), dr G. Gunia (surdologopeda). Jestem również pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem zawodowym. Nieustannie - z racji zainteresowań i chęci podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych - biorę czynny udział w konferencjach, seminariach, warsztatach z zakresu logopedii, neurologopedii i szeroko rozumianej dziedziny nauki jaką jest pedagogika.

Oferta i jej zakres

Śląskie Centrum Pomocy Logopedycznej i Neurologopedycznej w Rybniku prowadzone przez dr Agnieszkę Podlasiak-Makowską to wysokospecjalistyczne gabinety skutecznej terapii mowy dla dzieci, młodzieży jak i osób dorosłych.

Centrum oferuje kompleksowe badanie i terapię zaburzeń mowy różnego pochodzenia, w tym zaburzeń o podłożu neurologicznym. Centrum zapewnia nowoczesne metody diagnozowania deficytów i dysfunkcji mowy, a następnie zindywidualizowaną, dobraną dla każdego pacjenta terapię.

Doświadczenie zawodowe i nieustanne podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących tutaj specjalistów jest wartością Centrum od momentu jego powstania i cechą wyróżniającą nas pośród innych. Zadowolenie pacjentów i skuteczność terapii jest miernikiem naszego sukcesu.

Śląskie Centrum Pomocy Logopedycznej i Neurologopedycznej oferuje:

 • kompleksowe badania neurologopedyczne i logopedyczne osób dorosłych, młodzieży i dzieci
 • diagnozę zaburzeń mowy, wad wymowy, dysfunkcji mowy o podłożu neurologicznym i innym
 • terapię pacjentów w zakresie dysfunkcji o charakterze logopedycznym i neurologopedycznym
 • diagnozę i terapię osób z dyzartrią
 • terapię dla pacjentów z afazją i dysfazją
 • porady i konsultacje w zakresie profilaktyki logopedycznej i neurologopedycznej
 • terapię w zakresie emisji i higieny głosu
 • korygowanie wad wymowy u obcokrajowców
 • naukę czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną
 • terapię EEG Biofeedback

Zakres oferty

Zakres naszych usług skonstruowaliśmy w taki sposób, aby obejmował pełne spektrum potrzeb pacjenta, od profilaktyki do działań mających na celu likwidację różnego rodzaju wad i dysfunkcji mowy. Dokonujemy kompleksowej diagnozy i na jej podstawie prowadzimy pacjenta poprzez cały proces terapii, aż do czasu uzyskania przez niego znaczącej lub całkowitej poprawy.

W gabinetach skutecznej terapii mowy zajmujemy się:

 • przywracaniem rozumienia mowy jak i samej mowy
 • przywracaniem zdolności czytania i pisania
 • wspomaganiem aktywności językowej w zakresie komunikacji werbalnej
 • pracą z pacjentami z porażeniem nerwu twarzowego
 • doborem odpowiednich programów multimedialnych wspomagających terapię
 • opracowaniem materiałów dydaktycznych dla każdego pacjenta
 • interwencją neurologopedyczną na wczesnym etapie dysfunkcji
 • wykorzystaniem zjawiska sprzężenia zwrotnego mózgu w terapii neurologopedycznej i ogólnej sprawności fizjologicznej pacjenta (czytaj zakładkę EEG Biofeedback)

Diagnoza i terapia logopedyczna

Diagnoza logopedyczna

Diagnoza logopedyczna ma na celu określenie rodzaju, poziomu zaburzeń i wad mowy. Przeprowadzana jest z wykorzystaniem prób testowych dostosowanych do wieku pacjenta. Badanie obejmuje wywiad oraz ocenę budowy i sprawności narządów artykulacyjnych, badanie słuchu fonemowego, sposobu połykania, oddychania.

Terapia logopedyczna

Skierowana jest do osób z wadami wymowy oraz dzieci z opóźnionym rozwojem mowy. Korzyścią z podjęcia terapii w młodszym wieku szkolnym jest krótszy czas oddziaływania i szansa na szybsze uzyskanie zamierzonego efektu. Przeszkodą w osiągnięciu właściwych rezultatów mogą być m.in. głębokie wady zgryzu. Na efekt oddziaływań terapeutycznych ma również wpływ zaangażowanie pacjenta, a w przypadku dzieci - wspieranie ich przez rodziców i opiekunów.

Zatem im wcześniejsza interwencja logopedyczna tym zdecydowanie większa szansa na powodzenie procesu terapeutycznego.

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Diagnoza neurologopedyczna

Przeprowadzana jest z wykorzystaniem prób testowych dostosowanych do występujących zaburzeń, na podstawie której można ocenić rodzaj, zakres i stopień zaburzeń. Obejmuje również wywiad z pacjentem i rodziną, oraz analizę dokumentacji medycznej. W celu dokładnej i kompleksowej oceny stanu pacjenta wskazane jest udostępnienie wyników dotychczas przeprowadzonych badań. Z uwagi na stan i możliwości pacjenta proces diagnostyczny może być rozłożony w czasie i zaplanowany na dwa spotkania.

Ze względu na zmieniający się obraz zaburzeń, spowodowany stabilizacją stanu zdrowia pacjenta (szczególnie w krótkim czasie po incydencie neurologicznym) na początku możliwe jest postawienie jedynie wstępnej diagnozy, która weryfikowana jest w trakcie procesu terapeutycznego.

Terapia neurologopedyczna

Kierowana jest do osób z uszkodzeniami, niedorozwojem układu nerwowego, porażeniem nerwu twarzy, dyzartrii.

W grupie pacjentów znajdują się:

 • osoby, które doznały uszkodzenia mózgu na skutek udarów niedokrwiennych lub krwotocznych
 • osoby, które doznały urazów czaszkowo-mózgowych (wypadki komunikacyjne)
 • osoby, które doznały urazów czaszkowo-mózgowych spowodowanych guzami
 • osoby, które doznały uszkodzeń ośrodków i dróg unerwiających narządy mowy (np. choroba Parkinsona)
 • dzieci, u których występuje niesamoistny opóźniony rozwój mowy, na skutek uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego (m.in. mózgowe porażenie dziecięce)
 • osoby, które doznały porażenia nerwu twarzowego
 • osoby, które doznały uszkodzenia centralnego bądź obwodowego układu nerwowego, przejawiające się dysfunkcją w obrębie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego

Formy pracy z pacjentem

Formy pracy z pacjentem:

 • terapia indywidualna
 • terapia rodzinna

Rodzaje terapii:

 • Terapia afazji

  Praca z osobami po udarze mózgu, wylewie, usunięciu guzów, zaklipsowaniu tętniaków. Do neurologopedy trafiają także dzieci, u których stwierdzono uszkodzenia okołoporodowe, wady wrodzone oraz mające problemy z ssaniem, połykaniem, gryzieniem i żuciem. Bardzo ważne jest, aby jak najwcześniej rozpocząć terapię, która warunkuje szybki powrót do zdrowia.

 • Terapia dyzartrii

  Oferta skierowana głównie dla pacjentów z zaburzeniem mowy na poziomie wykonawczym ruchomego mechanizmu mowy, spowodowanego uszkodzeniem centralnego bądź obwodowego układu nerwowego, a przejawiającego się dysfunkcją w obrębie aparatu oddechowego, fonacyjnego, artykulacyjnego. W wyniku uszkodzenia powstaje tzw. mowa dyzartryczna, która charakteryzuje się tym, że jest powolna, niewyraźna, afoniczna (czyli bezgłośna) z tzw. przydźwiękiem nosowym.

 • Porażenie nerwu twarzowego

  Propozycja skierowana dla pacjentów, którzy doznali porażania nerwu twarzowego. Terapia neurologopedyczna polega na wykorzystaniu metody Castillo Moralesa. Polega ona na leczeniu zaburzeń neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń sensomotorycznych w okolicy twarzy i ust.

 • Wczesna interwencja logopedyczna

  Wczesna interwencja logopedyczna jest składową WIT (wczesnej interwencji terapeutycznej) czyli wieloprofilowego wczesnego oddziaływania terapeutycznego (medycznego, psychopedagogicznego, logopedycznego, rehabilitacyjnego) na dzieci w wieku 0-7 lat, u których stwierdzono zagrożenie niepełnosprawnością. Celem tych oddziaływań jest jak najwcześniejsze wykrycie i zlikwidowanie, bądź korygowanie zaobserwowanych nieprawidłowości w rozwoju.

 • Emisja i higiena głosu

  Oferta skierowana jest do osób pracujących na co dzień głosem: nauczycieli, prawników, dziennikarzy oraz wszystkich tych, którzy nie tylko chcą prawidłowo posługiwać się mową, ale również słowem.

 • Diagnoza oraz terapia zaburzeń komunikacji, mowy, czytania i pisania

EEG Biofeedback

Co to jest EEG Biofedback

Biofeedback to metoda usprawniania pracy mózgu, rozwinięta i stosowana w ośrodku badań kosmicznych NASA, która po udowodnieniu jej skuteczności została wprowadzona do medycyny klinicznej.

Bio (biologiczny) + Feedback (sprzężenie zwrotne) = biologiczne sprzężenie zwrotne

Metoda jest całkowicie bezpieczna i nie powoduje żadnych skutków ubocznych.

Istnieje wiele odmian treningu Biofeedback. Metoda stosowana w naszym gabinecie jest nazywana EEG Biofeedback lub zamiennie Neurofeedback.

Istotą metody EEG Biofeedback jest wykorzystanie efektu biologicznego sprzężenia zwrotnego, za pomocą którego uczymy się zależności pomiędzy naszym ciałem i umysłem a jakością pracy mózgu. Samoświadomość czynności życiowych pozwala na lepsze ich kontrolowanie, tak abyśmy wykorzystywali nasze możliwości w coraz większym stopniu.

Komórki nerwowe mózgu w każdym momencie funkcjonowania wytwarzają zmieniające się pola elektryczne, które nazywamy falami mózgowymi. Aktywność tych fal jest różna, co można zmierzyć za pomocą elektroencefalografu (EEG). Natężenia poszczególnych częstotliwości składają się we wzór, z którego można odczytać stan psychiczny człowieka.

Trening EEG Biofeedback okazał się najbardziej skutecznym narzędziem, dzięki któremu trenujący uczy się w jaki sposób panować nad swoimi falami mózgowymi, jak je hamować lub promować w określonym dla siebie celu.

Jak wygląda trening

Trening odbywa się poprzez interaktywną współpracę z komputerem. Dzięki temu pacjent świadomie reaguje na zadania stawiane przez terapeutę. Terapia jest niezwykle efektywna a przy tym przyjemna. Dzieci mogą wybierać formę prezentacji sygnału: może to być gra, animacja lub ulubiona bajka DVD; dorośli korzystają z profesjonalnych wykresów, wizualizacji oraz filmów relaksacyjnych.

EEG Feedback trening

Fale mózgowe

Mózg każdego z nas w danej chwili swojego funkcjonowania wytwarza fale mózgowe o różnych częstotliwościach. W zależności od tych częstotliwości wyróżniamy sześć podstawowych fal:

Fale δ Delta (1-4Hz)

Fale Delta są najwolniejszymi falami, które są emitowane przez mózg w trakcie głębokiego snu, kiedy wszystko odbywa się poza świadomością umysłu. W stanie Delta następuje regeneracja sił fizycznych. Fale te mogą też być patologiczne, ma to miejsce z przypadku osób z uszkodzeniem mózgu.

fale delta

Fale θ Theta (4-8Hz)

W stanie Theta (przewaga fal Theta emitowanych przez mózg) możemy znajdować się z udziałem świadomości (głęboki trans, medytacja) lub bez (sen). Nadmiar Thety powoduje kłopoty z koncentracją i uczucie senności. Umiejętność kontrolowania Thety jest równoznaczna z posiadaniem zdolności do kontrolowania bólu fizycznego.

fale theta

Fale α Alfa (8-12Hz)

Podczas stanu Alfa (przewaga fal Alfa emitowanych przez mózg) nasza uwaga skupiona jest na tym, co jest wewnątrz nas samych. Kiedy zamykamy oczy i zaczynamy myśleć o naszych wewnętrznych odczuciach możemy wejść w stan Alfa, warunkiem jednak jest głęboka relaksacja. W Alfie znajdujemy się tuż przed zaśnięciem, jak i zaraz po przebudzeniu. Jest to czas, kiedy mamy dostęp do naszych obydwu półkul. Przy danych częstotliwościach wyciszamy się i relaksujemy. Alfa oznacza spokój, pozytywne myślenie, inspirację, twórczość, odpoczynek. Nadmierna Alfa może powodować zaburzenia koncentracji, co pogarsza wyniki w nauce.

fale alfa

Fale SMR (12-15Hz)

SMR jest bardzo pomocny w ćwiczeniu naszych stanów koncentracji i uwagi, przy jednoczesnym wyciszeniu wewnętrznym. SMR jest odpowiedzialny za przetwarzanie informacji sensorycznych, odbieranych za pomocą naszych zmysłów.

fale smr

Fale β Beta (15-20Hz)

Umysł w stanie Beta jest umysłem przytomnym i świadomym bodźców pochodzących ze świata zewnętrznego. Częstotliwości te odpowiadają intensywnemu oraz świadomemu wysiłkowi umysłowemu. Im większa częstotliwość fal, tym większe pobudzenie twórczego i abstrakcyjnego myślenia. To dzięki Becie jesteśmy aktywni i poprawiamy swoje umiejętności koncentracji i panowania nad emocjami. Brak Bety powoduje otępienie intelektualne i emocjonalne.

fale beta

Fale β2 Beta 2 (20-32Hz)

Fala Beta 2, inaczej pasmo wysokiej Bety, jest falą stresogenną, która towarzyszy nam w trakcie intensywnej pracy umysłowej i powoduje nasze uczucie niepokoju i lęku. Skutkiem jej nadmiernego udziału może być podwyższone ciśnienie tętnicze oraz napięcie mięśniowe i odczucie głębokiego stresu.

Co daje trening EEG

Główne korzyści z treningu EEG Biofeedback:

 • lepsza koncentracja
 • większa uwaga
 • łatwiejsze podejmowanie decyzji
 • wzrost kreatywności
 • lepsza pamięć
 • przyspieszone uczenie się
 • zwiększona odporność na stres
 • zwiększona produktywność
 • zahamowanie lęków, tremy
 • głębszy i łatwiej osiągalny relaks
 • poprawa samopoczucia
 • lepsza integracja umysłu i ciała
 • lepsza samokontrola
 • rozwój inteligencji emocjonalnej

Dla kogo

EEG Biofeedback polecany jest wszystkim, niezależnie od wieku, zdrowym i aktywnym oraz posiadającym pewne deficyty.

Trening polecany jest osobom zdrowym:

 • uczniom, studentom
 • osobom narażonym na stres, pracującym pod presją czasu, przeciążonych pracą
 • osobom występującym publicznie, aktorom, artystom
 • sportowcom, pilotom, kierowcom
 • cierpiącym na bezsenność
 • jako kuracja wspomagająca uwolnienie od uzależnień: alkoholu, jedzenia, leków, narkotyków, itp.

Terapia daje szczególnie dobre efekty w leczeniu:

 • ADD, ADHD
 • dysgrafii, dysortografii, dysleksji
 • nerwic
 • zaburzeń emocjonalnych
 • zaburzeń pamięci
 • depresji
 • migren
 • uzależnień
 • moczenia nocnego
 • skutków wylewów

Poradnik

Celem prowadzonego przez nas poradnika jest pomoc pacjentom i ich rodzinom w zrozumieniu jak ważna jest wczesna interwencja logopedyczna oraz wiedza z zakresu pomocy w sytuacjach kiedy potrzebna jest terapia po zdarzeniach o podłożu logopedycznym i neurologopedycznym, których skutkiem jest dysfunkcja komunikacji; ułatwienie rodzicom i pacjentom uzyskania minimum wiedzy podanych w formie kompendium. Mamy nadzieję, że pozwoli to przybliżyć problematykę z zakresu rozwoju mowy, dysfunkcji mowy na tle neurologicznym, wad wymowy różnorodnego pochodzenia.

Jest to także miejsce gdzie mogą Państwo zadać pytanie i uzyskać odpowiedź na nurtujące Państwa pytanie.

Zapraszamy do czytania poradnika i zadawania pytań.

Afatyczne zaburzenia mowy

Akt mowy ustnej składa się z łańcucha artykulacji – delikatnych i łatwo się zmieniających. Mówienie wymaga wyczucia właściwej kolejności dźwięków i umiejętności ich rozumienia. Gdy ta czynność staje się zaburzona mowa jest nieczytelna, niezrozumiała.

To czy potrafimy mówić, pisać, czytać, rozumieć zależy od prawidłowego funkcjonowania naszego ośrodkowego układu nerwowego - najważniejszą rolę odgrywa mózg. Prawidłowa funkcja mózgu stanowi niezbędny warunek prawidłowej aktywności człowieka.

Przyczyny utraty mowy mogą być różne, ale do najczęstszych należą udary mózgowe, czyli przerwanie dopływu krwi do pewnych okolic mózgu, np. z powodu pęknięcia naczynia krwionośnego i wylewu krwi, zatkania tętnicy zakrzepem oraz zniszczenie tkanki nerwowej przez urazy czaszki, nowotwory, ropnie, różnego rodzaju wirusy (np. wirus opryszczki).

Bezpośrednio po wystąpieniu uszkodzenia mózgu i w ciągu pierwszych dni, zwykle występuje utrata świadomości, następnie bóle głowy, mdłości, niedowład lub porażenie jednej połowy ciała, utrata mowy i rozumienia.

Uszkodzenie mózgu może wywołać również zaburzenia pamięci, uczuć, procesów myślowych, zaburzenia ruchów bardziej złożonych (apraksja), zaburzenia w analizie bodźców zewnętrznych (agnozje wzrokowe, słuchowe i inne), zaburzenia czucia (dotyku, bólu, temperatury), zaburzenia orientacji przestrzennej, zaburzenia w czytaniu i pisaniu, w operowaniu liczbami (akalkulia).

Wszystkie wyżej wymienione objawy związane z uszkodzeniem mózgu prowadzą do afazji.

Termin AFAZJA ("a" - z greckiego nie, "fasis" - mowa) - jest to zaburzenie mowy polegające na częściowej lub całkowitej utracie umiejętności budowania i percypowania tekstów słownych w następstwie mniej lub bardziej rozległego ogniskowego uszkodzenia ośrodków mowy dominującej półkuli mózgu.

Istnieje wiele klasyfikacji afazji, u podstaw których leży funkcjonalne podejście do jej badania. Wśród nich na uwagę zasługuje podział A. R. Łurii (1976). Autor zakłada, że anatomiczno-fizjologicznym podłożem mowy jest układ współdziałających, zróżnicowanych struktur mózgowych. W zależności od części tego układu, która uległa uszkodzeniu, wyodrębnia on następujące typy afazji:

 • ruchową kinetyczną (aferentną), wywołaną uszkodzeniem zawoju środkowego lewej półkuli mózgu
 • ruchową kinetyczną (eferentną), wywołaną uszkodzeniem okolicy Broca
 • dynamiczną, gdy uszkodzenie obejmuje lewą okolicę czołową (ku przodowi) od okolicy Broca
 • akustyczno-gnostyczną (sensoryczną), związaną z uszkodzeniem okolicy Wernickego
 • akustyczno-amnestyczną, gdy uszkodzeniu ulega lewy płat skroniowy, w pobliżu okolicy Wernickego
 • semantyczną, gdy uszkodzenie obejmuje okolicę pogranicza płata skroniowo - ciemieniowo-potylicznego

W praktyce neurologicznej i neurologopedycznej stosunkowo dużą popularność zyskała również klasyfikacja, która powstała na podstawie klinicznej analizy zespołów zaburzeń mowy. Klasyfikacja afazji przedstawia się następująco:

 • afazja głównie ekspresyjną (ruchową) - dającą trudności przede wszystkim w mówieniu
 • afazję głównie impresyjną (czuciową) - kiedy zaburzenie przejawia się przede wszystkim w rozumieniu wypowiedzi
 • afazję ekspresyjno-impresyjną (mieszaną) - kiedy zaburzenia dotyczą w równej mierze mówienia i rozumienia wypowiedzi
 • afazję amnestyczną - dającą wybiórcze zaburzenia nazywania
 • afazję globalną (całkowitą, totalną) - kiedy zarówno mówienie, jak i rozumienie wypowiedzi jest całkowicie "zniesione"

Uszkodzenie mózgu niezależnie od tego, jaka jest jego przyczyna, to wielki wstrząs dla człowieka. Gdy minie okres ostry, w którym chory jest nieprzytomny, zaczyna kształtować się u niego coraz pełniejsza świadomość własnego stanu. Musi stanąć wobec faktu, że jego kończyny nie są sprawne, że nie potrafi czytać, mówić, pisać, że nie rozumie co się do niego mówi. Pojawia się wtedy uczucie niepokoju, strachu i niepewności. Niemożność powrotu do pracy, do prowadzenia życia sprzed choroby, ograniczenie kontaktów z ludźmi, trudności w czytaniu prasy, książek, nie rozumienie audycji radiowych, itd. powodują, że chory z uszkodzeniem mózgu staje się inwalidą.

Inwalidztwo to nie jest jednak nieodwracalne. W dużej mierze rolę odgrywa czas - im szybciej pacjent skontaktuje się z neurologopedą i zostanie przeprowadzone badanie, tym szybciej postawiona będzie diagnoza i opracowany program terapii. Dzięki rehabilitacji dochodzi - w wielu wypadkach - do ich całkowitej odbudowy, co jest szansą dla chorego do powrotu do normalnego życia, łagodzi poczucie wyobcowania i izolacji.

Praca z chorym musi spełniać określone kryteria. Winna być planowana, systematyczna i oparta na przesłankach naukowych.

Afazja u dzieci

Przyczyną specyficznych zaburzeń rozwoju mowy i języka są uszkodzenia centralnego układu nerwowego związane z okresem prenatalnym, uwarunkowania genetyczne, urazy czszkowo-mózgowe, stany zapalne mózgu i opon mózgowych przebyte we wczesnym dzieciństwie, w okresie poprzedzającym rozwój mowy.

W neuropsychologii wymienia się dwie postaci kliniczne afazji dziecięcej:

 • Afazja rozwojowa (określana też jako: dysfazja rozwojowa, afazja wrodzona)

  Są to specyficzne zaburzenia rozwoju mowy w wyniku wrodzonej, okołoporodowej lub występującej w pierwszych miesiącach życia dziecka patologii mózgowej. Mowa dziecka nigdy nie rozwijała się normalnie. Jednocześnie termin "specyficzne" oznacza, że zaburzenia mowy nie są wtórną konsekwencją innych zaburzeń wynikających z dysfunkcji mózgu.

 • Afazja nabyta

  Afazja nabyta to zaburzenia językowego rozwoju wywołane dysfunkcją mózgową nabytą najwcześniej w drugim roku życia (i później). Dolna granica wieku dysfunkcji mózgowej została ustalona z praktycznego punktu widzenia. U dziecka 2-letniego zaczyna się rozwijać język, dziecko rozumie wypowiedzi innych osób i zaczyna formułować własne wypowiedzi. W ocenie afazji nabytej ważne jest stwierdzenie, że do momentu uszkodzenia mózgu, rozwój mowy dziecka przebiegał normalnie.

Charakterystyka afazji, dysfazji rozwojowej typu ekspresyjnego

W afazji, dysfazji dziecięcej typu ekspresyjnego nie wykształciła się lub zanikła mowa spontaniczna. Rozumienie mowy jest prawidłowe, choć u wielu dzieci zauważa się, iż mają one problemy ze zrozumieniem dłuższych wypowiedzi, zdań złożonych.

Deficyty występujące w afazji, dysfazji rozwojowej typu ekspresyjnego są bardzo złożone i dotyczą poszczególnych aspektów języka. Na profil zaburzeń składają się:

 • trudności artykulacyjne
 • zaburzenia nominacji - ubogie słownictwo
 • agramatyzmy
 • trudności w tworzeniu wypowiedzi złożonych

Afazja, dysfazja rozwojowa typu percepcyjno- ekspresyjnego

W zaburzeniach receptywno-ekspresyjnych dominują trudności w percepcji słuchowej dźwięków werbalnych, prowadzące do zniekształcania wzorców wyrazów (typowymi błędami są parafazje głoskowe).

Objawy występujących zaburzeń:

 • głębokie deficyty rozumienia mowy
 • błędy artykulacyjne
 • deficyty syntaktyczne

Typowe zaburzenia językowe w afazji

Zaburzenia językowe występujące w afazji zależą od lokalizacji uszkodzenia mózgu i są to głównie:

 • trudności w artykulacji
 • brak artykulacji głosek
 • trudności w znalezieniu właściwej nazwy
 • zaburzenia prozodii mowy
 • tworzenia neologizmów
 • agramatyzmy
 • używanie niewłaściwych form gramatycznych
 • zaburzenia rozumienia mowy
 • apraksja
 • zaburzenia czytania (aleksja)
 • zaburzenia pisania (agrafia)
 • zaburzenia pojmowania struktury liczby (akalkulia)

Zasady postępowania z pacjentem z afazją

Najważniejszym celem w terapii jest przywrócenie choremu możliwości kontaktu z otoczeniem. Pomagając choremu w osiągnięciu celu musimy pamiętać o kilku zasadach:

 • Mówmy powoli, cicho, spokojnie, krótkimi zdaniami.
 • Na skutek choroby człowiek staje się bardziej drażliwy, irytuje się różnymi sprawami, jest niecierpliwy, ma trudności z koncentracją.
 • Postarajmy się włączyć pacjenta w czynności dnia codziennego.
 • Starajmy się unikać grupowych odwiedzin, co może spowodować rozdrażnienie, ponieważ hałas powoduje, że pacjent gorzej rozumie.
 • Ważna jest również współpraca z zespołem rehabilitacyjnym.
 • Już w środowisku szpitalnym ważne jest wprowadzenie wieloaspektowego treningu rozumienia, pamięci, myślenia, uwagi i komunikacji.
 • Chorzy są bardzo wrażliwi na zmiany zachodzące w otoczeniu, dlatego starajmy się uprzedzać o zmianie rutynowego porządku dnia.

Dyzartria

Dyzartria nie jest chorobą, lecz zespołem objawów związanych z uwarunkowaniami chorobowymi lub uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego. Wiąże się z uszkodzeniem ośrodków i dróg nerwowych unerwiających wszystkie poziomy aparatu mowy czyli aparat oddechowy, fonacyjny, artykulacyjny. W następstwie uszkodzenia widoczne są niedowłady i porażenia mięśni biorących czynny udział w motoryce werbalnej. A zatem dyzartria jest zespołem zaburzeń oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnych, które wpływają na cechy prozodyczne mowy a więc na tempo, rytm i intonację.

Na podstawie kryterium przyczynowego powstała zarówno klasyfikacja M. Sovaka (1978), jak i I. Styczek (1980). Autorzy ci wyróżniają następujące rodzaje dyzartii:

 • dyzartrię korową, powstałą w wyniku uszkodzenia okolicy ruchowej kory
 • dyzartrię piramidową (rzekomoopuszkową), wynikającą z uszkodzenia dróg piramidowych prowadzących od okolicy ruchowej kory do jąder nerwów czaszkowych zlokalizowanych w pniu mózgu (unerwiających narządy mowy)
 • dyzartrię pozapiramidową (podkorową), będącą następstwem uszkodzenia układu pozapiramidowego (jąder podkorowych: ciała prążkowanego i gałki bladej), a także jądra czerwiennego i dróg nerwowych prowadzących od nich
 • dyzartrię opuszkową, powstałą w wyniku uszkodzenia jąder nerwów czaszkowych znajdujących się w opuszce lub nerwów z nich wychodzących i unerwiających aparat artykulacyjny
 • dyzartrię móżdżkową, wywołaną uszkodzeniem móżdżku

W literaturze przedmiotu spotyka się również inne klasyfikacje dyzartrii uwzględniające kryterium lokalizacji, tj. poziom uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego. Należą do nich klasyfikacja E. N. Winiarskiej (1973) i A. M. Pulatov. Wyróżnia się w niej 3 formy dyzartrii:

 • korową, mającą postać dyzartrii:
  • apraksyjnej postcentralnej-kinestetycznej, w której zaburzone jest czucie artykulacyjnych układów, przede wszystkim układu spółgłosek
  • apraksyjnej premotorycznej-kinetycznej, w której występuje zaburzenie czasowej organizacji ruchów artykulacyjnych, połączone z rozpadem tych ruchów na oddzielne elementy
 • pseudoopuszkową (rzekomoopuszkową), powstającą w wyniku centralnego spastycznego i najczęściej obustronnego porażenia mięśni aparatu mowy; najbardziej zaburzone są ruchy dowolne
 • opuszkową, powstającą w wyniku wybiórczego, przeważnie lewo lub prawostronnego paraliżu mięśni aparatu mowy (języka, warg, podniebienia miękkiego, krtani, żuchwy, mięśni oddechowych); występuje zaburzenie mimowolnych i dowolnych ruchów we współpracujących grupach mięśni

Podział dyzartrii według kryterium miejsca uszkodzenia, charakteru i rozległości

Klasyfikacja A. Pruszewicza (1992) uwzględnia miejsce uszkodzenia CUN, charakter uszkodzenia i jego rozległość wzdłuż osi nerwowej zawiadującej czynnościami artykulacji.

Pruszewicz wyróżnia:

 • dyzartrię korową, występującą w wyniku uszkodzeń kory mózgu w obszarze pól wydawania głosu (korowej reprezentacji mięśni narządów mowy). Często obok elementów mowy dyzartrycznej pojawiają się też zaburzenia typu afatycznego, co utrudnia identyfikację schorzenia. Przy uszkodzeniu jednej półkuli mózgu, powodującym połowiczne porażenie ruchowe (np. po udarze naczyniowym), dyzartria utrzymuje się zazwyczaj tylko kilka dni i szybko ustępuje, pomimo utrzymywania się centralnego niedowładu nerwu twarzowego (apraksji twarzy). Natomiast przy uszkodzeniach obu półkul mózgu objawy są takie same jak przy dyzartrii nadjądrowej.
 • dyzartrię nadjądrową (rzekomoopuszkową), powstającą w wyniku uszkodzeń korowych obu półkul lub uszkodzeń dróg korowo jądrowych. Cechuje ją spastyczny niedowład mięśni artykulacyjnych, co powoduje spowolnienie mowy, trudności w tworzeniu dźwięków, zaburzenia połykania, oraz labilność emocjonalną lub zanik reakcji emocjonalnych.
 • dyzartrię jądrową (opuszkową, wiotką), powstającą na skutek obwodowego niedowładu lub porażenia mięśni unerwianych przez jądra nerwów czaszkowych (V, VII, IX, X, XII). Cechuje się wiotkim niedowładem mięśni artykulacyjnych, mową opuszkową, tzn. cichą, niewyraźną, zamazaną artykulacją, która ma zabarwienie nosowe.
 • dyzartrię móżdżkową (ataktyczną), powstającą na skutek uszkodzenia móżdżkowego ośrodka koordynacji mowy, co prowadzi do zaburzeń koordynacji funkcji mięśniowej. Charakteryzuje się mową skandowaną, głośną, nieregularną, a czasem wybuchową.
 • dyzartrię podkorową, będącą następstwem uszkodzeń jąder podkorowych (prążkowia, gałki bladej, jądra niskowzgórzowego, jądra czerwiennego, istoty czarnej, jądra tworu siatkowatego), co powoduje zaburzenia ruchów i napięcia mięśni (dyskoordynację ruchu i napięcia mięśniowego). Występuje w dwóch odmianach: hipokinetyczno-hipertonicznej (mowa cicha, monotonna, z wielokrotnym powtarzaniem części wypowiedzi - co określa się jako palilalię) oraz hiperkinetyczno-hipotoniczną, która towarzyszy różnego rodzaju współruchom (atetozie, pląsawicy) - zaburzenia dyzartryczne nasilają się na skutek mimowolnych ruchów mięśni twarzy i języka, zwykle przy wykonywaniu celowych czynności ruchowych i pod wpływem czynników emocjonalnych.
 • dyzartrię obwodową (zwaną też dysglosją), będącą wiotkim porażeniem powstałym na skutek obwodowego uszkodzenia nerwów unerwiających mięśnie narządów mowy (twarzy, podniebienia, języka i krtani). W zależności od tego, który nerw jest uszkodzony, występują różne zaburzenia artykulacji, tzn. utrudniona jest wymowa różnych głosek. Dyzartria obwodowa występuje też w wyniku nieprawidłowego przewodnictwa nerwowo-mięśniowego, przy nadwrażliwości skurczowej mięśni (jak w miastenii), lub obserwuje się ją w miokloniach, w których stany spastyczne mięśni uzależnione są w dużej mierze od czynników emocjonalnych.

Podział dyzartrii według kryterium objawowego

Innym podziałem jest klasyfikacja zaproponowana przez P. L. Darleya i jego współpracowników (1975, 1978). Autorzy ci, uwzględniając fakt, że pomimo tych samych cech neurologicznych i takiej samej diagnozy często występują różne objawy zaburzeń mowy, zaproponowali podział na 6 następujących rodzajów dyzartrii:

 • dyzartria wiotka - Powstaje w wyniku uszkodzenia neuronu ruchowego lub nerwów obwodowych biegnących od tego neuronu do mięśni aparatu mowy, co powoduje osłabienie, zwiotczenie mięśni, np. żuchwy, warg, policzków, podniebienia miękkiego, gardła, języka. Jej najbardziej widocznymi objawami są: odczuwanie duszności w czasie mówienia, nosowe zabarwienie głosu, hipotonia, osłabienie odruchów, zanik, drżenie lub nieprawidłowe ruchy.
 • dyzartria spastyczna - Powstaje w wyniku uszkodzenia układ piramidowego, który tworzy okolica ruchowa kory mózgowej wraz z odchodzącym od niej szlakiem piramidowym prowadzącym przez pień i rdzeń kręgowy do jąder ruchowych rdzenia kręgowego. Uszkodzenie tego układu powoduje hipertonię, czyli wzmożenie napięcia mięśniowego o charakterze spastycznym (kurczowym, scyzorykowym). Jej najbardziej charakterystycznymi objawami są: niskie natężenie głosu, przerwy w emisji głosu, chrapliwość i napięto-zdławiony głos, zwolnione tempo mówienia i krótkie frazy, wolniejsze ruchy warg, języka i podniebienia oraz niedowład dolnej części twarzy.
 • dyzartria ataktyczna - Wywołana jest uszkodzeniem móżdżku i/lub dróg móżdżkowych, co powoduje zaburzenia koordynacji ruchów oddechowych, fonacyjnych i artykulacyjnych. Charakteryzuje się: hipotonią, brakiem zróżnicowania w akcentowaniu, nadmiernym akcentowaniem wyrazów lub sylab nieakcentowanych, nieregularnymi przerwami w artykulacji, przeciąganiem fonemów i przeciąganiem przerw międzywyrazowych, zwolnionym i nierytmicznym tempem mowy, co objawia się zaburzeniem płynności mowy, występowaniem chaotyczności ruchów, brakiem kontroli kierunku ruchów i czasu ich trwania.
 • dyzartria hipokinetyczna - Powstaje w wyniku uszkodzenia układu pozapiramidowego (na skutek choroby Parkinsona). Jej główną cechą jest zredukowany ruch, co powoduje jednostajność melodyki, zmniejszone akcentowanie, jednakową głośność, ponadto krótkie przyspieszone frazy, nagłe przyspieszanie i zwalnianie tempa mowy, zatrzymywanie procesu mówienia spowodowane chwilami ciszy, czasami powtarzanie głosek i sylab, szybkie, lecz ograniczone ruchy języka i warg, w wyniku których głoski wymawiane są nieprecyzyjnie.
 • dyzartria hiperkinetyczna - Powstaje również w wyniku uszkodzenia układu pozapiramidowego, lecz jest następstwem takich zaburzeń ruchowych, jak np. pląsawica, atatoza, dystonia, kloniczne skurcze mięśni krtaniowo-gardłowo-podniebiennych, organiczne drżenie głosu, itd. Pojęcie hiperkinezji stosuje się w odniesieniu do ruchów mimowolnych, wykonywanych niezależnie od woli, które z kolei przeszkadzają w ruchach celowych. W zależności od rodzaju zaburzeń ruchowych wyróżnia się kilka rodzajów dyzartrii hiperkinetycznej.
 • dyzartrie mieszane - Charakteryzują się występowaniem różnych cech, wymienionych powyżej rodzajów dyzartrii, co ma miejsce przy stwardnieniu bocznym zanikowym, stwardnieniu rozsianym, chorobie Wilsona. Wspólne pojawienie się i nasilenie jednych cech może zamazać odbiór innych.

W praktyce rzadko spotyka się czyste postaci dyzartrii.

Porażenie nerwu twarzowego (VII)

Nerw twarzowy (n. facialis), VII, jest jednym z dwunastu par nerwów czaszkowych. Jest nerwem mieszanym, choć w przeważającej części składa się z włókien ruchowych. Łączy się ściśle w przewodzie słuchowym z nerwem pośrednim, zawierającym włókna smakowe i przywspółczulne. Niekiedy uważa się, iż nerw pośredni stanowi część mniejszą nerwu twarzowego lub czuciowy jego korzeń.

nerwy twarzowe

Unerwienie korowe górnej części twarzy (mięśni: czoła, nosa, okrężnego oka) jest obustronne - z obu półkul mózgowych, natomiast unerwienie korowe dolnej części twarzy (mięśni: ust warg, podbródka, policzka, mięśnia skórnego szyi) jest jednostronnie skrzyżowane z przeciwnej półkuli mózgu. Te ostatnie włókna ulegają skrzyżowaniu zanim osiągną jądra nerwu twarzowego. Dlatego w razie uszkodzenia korowego ośrodka nerwu twarzowego lub włókien piramidowych biegnących od tego ośrodka do jądra nerwu twarzowego w moście, porażeniu ulegają jedynie mięśnie dolnej połowy twarzy po stronie przeciwnej. Jest to tzw. porażenie nadjądrowe nerwu twarzowego, inaczej porażenie ośrodkowe.

Inaczej wygląda tzw. porażenie obwodowe nerwu twarzowego, które spowodowane jest uszkodzeniem jądra nerwu twarzowego w moście, bądź jego korzenia lub samego pnia nerwowego. Skutkiem takiego porażenia jest niedowład wszystkich mięśni mimicznych w przeciwległej połowie twarzy. Nerw twarzowy na swym przebiegu dzieli się na szereg gałązek, a także łączy się z gałązkami nerwu trójdzielnego, unerwiając wszystkie mięśnie wyrazowe twarzy łącznie z mięśniem szerokim szyi.

Porażenie nerwu twarzowego wywołuje obraz bezwładu twarzy.

Występuje w dwóch postaciach-jednostronnego porażenia lub rzadziej spotykanego obustronnego. Porażenie może dotyczyć wszystkich mięśni zaopatrywanych przez ten nerw, lub tylko określonych grup mięśniowych.

Przyczyny wystąpienia porażenia nerwu twarzowego można podzielić na dwie grupy: pierwotne i wtórne.

Pierwotne porażenie może być wywołane nagłym oziębnięciem twarzy, reakcją alergiczną, typowym urazem, tworzącym się lub trwającym procesem zapalnym bądź mieć podłoże wirusowe.

Wtórne porażenie może być stanem powikłań w następstwie toczących się procesów patologicznych w obrębie przebiegu nerwu twarzowego (nowotwory podstawy czaszki, zapalenie ucha środkowego, guzy tzw. kąta mózgowo-móżdżkowego).

Leczenie porażenia nerwu twarzowego

W pierwszym okresie leczenia porażenie nerwu twarzowego:

 • należy ograniczyć kontakt z zimnym powietrzem i przeciągami, które mają niekorzystny wpływ na porażone części twarzy
 • zastosować podwieszkę porażonej wargi w postaci taśmy lub gumowej rurki, co zapobiega niepożądanym przykurczom mięśni
 • niedomknięte oko zakleić opatrunkiem bądź przewiesić opaskę w celu ochrony rogówki przed wyschnięciem
 • wskazane jest wykonanie kilka razy dziennie manualnej stymulacji porażonych części twarzy, wykonywanie ruchów wspomaganych (unoszenie czoła, szczerzenie zębów, unoszenie i opuszczanie powiek), bierne pobudzanie porażonych części twarzy
 • ćwiczenia oddechowe oraz można zastosować krótki, wibracyjnych masaży porażonych części twarzy w pozycji warunkującej pełne rozluźnienie mięśni

Literatura i źródła

Przy opracowaniu strony wykorzystano:

 1. Bannister S. R. - Neurologia kliniczna, Bielsko-Biała 1992
 2. Diagnostyka różnicowa objawów chorobowych, red. F. Kokot, Warszawa 1990
 3. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy, red. T. Gałkowski, Z. Tarkowski, T. Zaleski, Lublin 1993
 4. Dowżenko A., Jakimowicz W. - Choroby układu nerwowego, Warszawa 1982
 5. Herman E. - Diagnostyka chorób układu nerwowego, Warszawa 1982
 6. Jakimowicz W. - Neurologia kliniczna w zarysie. Podręcznik dla studentów medycyny, wyd. 3, Warszawa 1987
 7. Jastrzębowska G., Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej, Opole 1998
 8. Lewandowski A., Tarkowski Z. - Dyzartria. Wybrane problemy etiologii, diagnozy i terapii, Warszawa 1989
 9. Neuropsychologia kliniczna, pod red. A.R. Borkowska, Ł. Domańska
 10. Jastrzębowska G. - Podstawy teorii i diagnozy logopedycznej
 11. Gatkowska I. - Diagnoza dyzartrii u dorosłych w neurologii klinicznej, Kraków 2012
 12. Podstawy neurologopedii, pod red. T. Gałowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska, Opole 2005
 13. Neurologopedyczne stadia przypadków, pod red. E. Stecko, Warszawa 2010
 14. Junger-Niworowska O., Kwasiborska J. - Dyzartia, Gliwice 2009
 15. Materiały szkoleniowe EEG Biofeedback z kursu szkoleniowego w EEG Instytutu Warszawa
 16. www.neurobit.com.pl
 17. www.treningmozgu.pl
 18. www.logopeda.pl

Kontakt

Ślaskie Centrum Pomocy Logopedycznej i Neurologopedycznej

Centrum Diagnostyczno–Terapeutyczne

Agnieszka Podlasiak-Makowska
ul. Łony 11
44-200 Rybnik

telefon: 509 571 217
e-mail: apm.logopeda@gmail.com